Regulament de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Asociației ART Factory Transilvania conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

SCOP ŞI DEFINIŢII

Art.1. Prezentul regulament reglementează participarea persoanelor fizice la acţiunile de voluntariat organizate de Asociatia ART Factory Transilvania , în cadrul Festivalului SISAF, conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Art.2.​ În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) Voluntariatul – reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup;

b) Activitatea de interes – reprezintă activitatea desfăşurată în domeniile de activitate ale Asociației-gazdă.

c) Asociația-gazdă – persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează şi administrează activităţi de voluntariat;

d) Contractul de voluntariat – reprezintă convenţia încheiată între un voluntar şi asociația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

e) Voluntarul – orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, apartenență politică, opinie, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat;

f) Beneficiarul activităţii de voluntariat – persoana fizică, alta decât soţul/soţia şi copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

g) Coordonatorul voluntarilor – voluntarul sau angajatul asociației-gazdă, care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor.

PRINCIPII DE APLICARE:

Art.4.​ Prezentul regulament se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar la o activitate de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului;

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii;

d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără discriminări;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat.

ROLUL ASOCIAŢIEI GAZDĂ

Art.5. Asociația-gazdă ​sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de organizare a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale, şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor.

Art.6. Asociația-gazdă susţine voluntariatul ca metodă recunoscută prin care persoane fizice pot participa activ la activităţi de voluntariat în cadrul ei.

Art.7​. Reprezentanții Asociația-gazdă se întâlnesc anual cu reprezentanţii departamentelor de voluntari, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului survenit.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT

Art.8. ​(1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea Asociației-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Asociația-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea principiului potrivit căruia activitatea de voluntariat se desfășoară cu excluderea remuneraţiei din partea beneficiarului activităţii. (2) Asociația-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la:

a) structura, misiunea şi activităţile Asociației-gazdă;

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului.

(3) Asociația-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează.

Art.9. ​(1) Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

(3) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, Asociația-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

(4) Certificatul de voluntariat ​va conţine următoarele elemente:

a) datele de identificare ale Asociației-gazdă care emite certificatul;

b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;

c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada şi numărul de ore de voluntariat;

f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;

g) numele şi prenumele reprezentantului legal al Asociației-gazdă;

h) menţiunea “Voluntarul şi Asociația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.

(6) Raportul de activitate​ va conţine următoarele elemente:

a) activităţile de voluntariat prestate;

b) atribuţiile asumate;

c) aptitudinile dobândite.

CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT

Art.10. ​(1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi Asociația-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine Asociației-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) În cazul încheierii contractului de voluntariat cu un cetăţean străin, Asociația-gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

(3) Asociația-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(4) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de Asociația-gazdă.

(5) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

(6) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele clauze:

a) datele de identificare ale părţilor contractante;

b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;

c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) stabilirea cerințelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condiţiile de reziliere a contractului.

(7) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b) de comun acord;

c) când Asociația-gazdă îşi încetează activitatea;

d) prin denunţare unilaterală, în condiţiile Art.20.;

e) în caz de reziliere a contractului.

(8) Fişa de voluntariat conţine descrierea în detaliu a tipurilor de activităţi pe care Asociația-gazdă şi voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfăşura pe parcursul contractului de voluntariat.

(9) Fişa de protecţie a voluntarului conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru activităţi ce ies din domeniul de acoperire al fişei de protecţie a voluntarului, organizatorii activităţii vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziţia acestora instrucţiuni de securitate a muncii specifice activităţii respective.

(10) Asociația-gazdă este obligată să ţină evidența voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

Art.11. Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita Asociației-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Art.12. ​(1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislația în vigoare şi în regulamentele interne ale Asociației-gazdă.

Art.13. Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale Asociației-gazdă:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat; b) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către Asociația-gazdă;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

Art.14. (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale Asociației-gazdă:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) posibilitatea de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;

c) obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

(2) La solicitarea voluntarului, Asociația-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

Art.15. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit de Asociația-gazdă În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, Asociația-gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art.16. Voluntarul are obligația de a-și desfășura activitatea în executarea contractului de voluntariat cu prudență și diligență, respectând instrucțiunile cuprinse în Fişa de protecţie a voluntarului precum și orice alte indicații oferite de Asociația-gazdă în scopul evitării accidentărilor sau cauzării unor daune patrimoniale, suferite de Voluntar sau de terțe persoane.

Art. 17. Riscurile de accident, de boală sau alte riscuri care decurg din desfășurarea activității de voluntariat sunt suportate în integralitate de către Voluntar. Asociația-gazdă nu este responsabilă pentru niciun fel de accidentare, îmbolnăvire sau daune patrimoniale suferite de Voluntari sau de terțe persoane ca urmare a desfășurării activității de voluntariat.

Art. 18. Voluntarii au obligația să desfășoare activitățile cu respectarea numelui și imaginii Asociației-gazdă și nu vor întreprinde nicio acțiune prin care să prejudicieze numele și imaginea Asociației-gazdă, fiind responsabili pentru orice prejudiciu suferit de Asociația-gazdă ca urmare a conduitei necorespunzătoare a acestora.

Art.16. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art.17. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art.18. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Art.19. (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art.20. ​Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

Art.21. (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

(2) Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

DOMENII DE ACTIVITATE

Art.22. Activitatea de voluntariat în Asociația Art Factory Transilvania se poate desfăşura pe următoarele domenii:

● activități suport în organizarea și promovarea evenimentelor sau manifestărilor culturale, muzicale, artistice precum concerte, festivaluri, spectacole culturale și alte asemenea

● alte activități care au legătură cu domeniile de activitate desfășurate de către Asociație conform Statutului acesteia.

SELECŢIA VOLUNTARILOR

Art.23. Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face de în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în functie de caracteristicile activității desfășurate în fiecare structură de către coordonatori pe baza unui interviu, având la bază înscrierea acestora şi verificarea îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) are vârsta cuprinsă între 16 și 40 de ani. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret. c) are capacitatea deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de Asociația-gazdă; starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente; e) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege. 7 Art.24. ​Asociația gazdă își rezervă dreptul de a refuza motivat cererea de înscriere a unui candidat în programul de voluntariat.

DISPOZIŢII FINALE

Art.25. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, reprezentanții departamentului de voluntari pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, eliberate în condiţiile prevăzute de Legea nr.78/2014, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

Art.26. Coordonarea activităţii voluntarilor şi transmiterea fişelor de activitate ale acestora către compartimentele de specialitate se va face de către reprezentanții departamentului de voluntari. De asemenea, comunicarea rezultatelor acestor sesizări/propuneri către voluntari se va realiza prin intermediul reprezentanții departamentului de voluntari şi vor fi consemnate în fişa de voluntariat și în raportul de activitate a acestora.